بخش 2 گفتگو با علی دایی؛/ از سبیل دایی تا خاطره باخت از منچستر

علی دایی در مورد ضربه برگردانی که در نهایت منجر به حذف ایران برابر کرهRead More…