با گنجایش 14 هزار نفر در حاشیه خلیج همیشه فارس/ ورزشگاه‌جدیدایرانی‌هارابشناسید(گزارش تصویری)

با گنجایش 14 هزار نفر در حاشیه خلیج همیشه فارس/ ورزشگاه‌جدیدایرانی‌هارابشناسید(گزارش تصویری)سرانجام پس از کشمکشRead More…