10 درصد ظرفیت فولادشهر در اختیار پرسپولیس

باشگاه ذوب آهن اصفهان فقط 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه فولاد شهر اصفهان را درRead More…