Home » باشگاه خبر ورزشی » گسترش به شجاعیان رضایتنامه نمی‌دهد

گسترش به شجاعیان رضایتنامه نمی‌دهد

گسترش به شجاعیان رضایتنامه نمی‌دهد
باشگاه گسترش فولاد تحت هیچ عنوان حاضر نیست رضایتنامه هافبک خوش تکنیک خود را صادر کند.

گسترش به شجاعیان رضایتنامه نمی‌دهد

باشگاه گسترش فولاد تحت هیچ عنوان حاضر نیست رضایتنامه هافبک خوش تکنیک خود را صادر کند.
گسترش به شجاعیان رضایتنامه نمی‌دهد

About