Home » باشگاه خبر ورزشی » گزارش مارکا/ 11 ماه و 11 موفقیت برای زیدان در رئال

گزارش مارکا/ 11 ماه و 11 موفقیت برای زیدان در رئال

گزارش مارکا/ 11 ماه و 11 موفقیت برای زیدان در رئال
4 ژانویه گذشته بود که زیدان جانشین بنیتس در رئال شد و 11 ماه بعد، آمار موفقیت های او شگفت انگیز هستند.

گزارش مارکا/ 11 ماه و 11 موفقیت برای زیدان در رئال

4 ژانویه گذشته بود که زیدان جانشین بنیتس در رئال شد و 11 ماه بعد، آمار موفقیت های او شگفت انگیز هستند.
گزارش مارکا/ 11 ماه و 11 موفقیت برای زیدان در رئال

About