Home » باشگاه خبر ورزشی » کاراته نیاز به نگاه ویژه دارد

کاراته نیاز به نگاه ویژه دارد

کاراته نیاز به نگاه ویژه دارد
سرمربی تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جهانی اتریش گفت: کاراته با ورود به المپیک به نگاه ویژه نیاز دارد تا ملی پوشان این رشته بتوانند در بزرگترین رویداد ورزشی جهان نیز مدال آور باشند.

کاراته نیاز به نگاه ویژه دارد

سرمربی تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جهانی اتریش گفت: کاراته با ورود به المپیک به نگاه ویژه نیاز دارد تا ملی پوشان این رشته بتوانند در بزرگترین رویداد ورزشی جهان نیز مدال آور باشند.
کاراته نیاز به نگاه ویژه دارد

About