Home » باشگاه خبر ورزشی » هفتمی احمدی و باقری در تفنگ بادی ١٠ متر

هفتمی احمدی و باقری در تفنگ بادی ١٠ متر

هفتمی احمدی و باقری در تفنگ بادی ١٠ متر
جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام شد.

هفتمی احمدی و باقری در تفنگ بادی ١٠ متر

جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام شد.
هفتمی احمدی و باقری در تفنگ بادی ١٠ متر

About