Home » باشگاه خبر ورزشی » نیک‌بین مشاور وزیر و مدیر کل وزارت‌ورزش شد

نیک‌بین مشاور وزیر و مدیر کل وزارت‌ورزش شد

نیک‌بین مشاور وزیر و مدیر کل وزارت‌ورزش شد
برانوش نیک‌بین با حکم مسعود سلطانی‌فر به عنوان مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

نیک‌بین مشاور وزیر و مدیر کل وزارت‌ورزش شد

برانوش نیک‌بین با حکم مسعود سلطانی‌فر به عنوان مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.
نیک‌بین مشاور وزیر و مدیر کل وزارت‌ورزش شد

About