Home » باشگاه خبر ورزشی » نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست

نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست

نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست
تصور این موضوع که بسیاری از ورزشکاران مانند آدام گمیلی، ریو را نا امید و ناراحت ترک می کنند، بسیار دشوار است.

نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست

تصور این موضوع که بسیاری از ورزشکاران مانند آدام گمیلی، ریو را نا امید و ناراحت ترک می کنند، بسیار دشوار است.
نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست

دانلود فیلم با لینک مستقیم

About