Home » باشگاه خبر ورزشی » مورد عجیب و ستایش آمیز هواداران پرسپولیس

مورد عجیب و ستایش آمیز هواداران پرسپولیس

مورد عجیب و ستایش آمیز هواداران پرسپولیس

رقم کمک هواداران پرسپولیس به تیم ، به بیش از 300 میلیون تومان رسید.

مورد عجیب و ستایش آمیز هواداران پرسپولیس

رقم کمک هواداران پرسپولیس به تیم ، به بیش از 300 میلیون تومان رسید.

(image)
مورد عجیب و ستایش آمیز هواداران پرسپولیس

About