Home » باشگاه خبر ورزشی » صرب ها در آغوش مرد مونته نگرویی

صرب ها در آغوش مرد مونته نگرویی

صرب ها در آغوش مرد مونته نگرویی
نیمکت دو تیم ایران و صربستان سال های زیادی را با هم بودند و پس از پایان بازی برای مدت زیادی یکدیگر را به آغوش کشیدند.

صرب ها در آغوش مرد مونته نگرویی

نیمکت دو تیم ایران و صربستان سال های زیادی را با هم بودند و پس از پایان بازی برای مدت زیادی یکدیگر را به آغوش کشیدند.
صرب ها در آغوش مرد مونته نگرویی

About