Home » باشگاه خبر ورزشی » سیلاب اشک در اردبیل!

سیلاب اشک در اردبیل!

سیلاب اشک در اردبیل!

تماشاگران امروز: یک اتفاق بی سابقه که می تواند پلی باشد برای رسیدن به روزهای بهتر.خیلی ها در تهران جنگیدند،خیلی ها ریش گرو گذاشتند و خیلی ها حتی کتک خوردند تا راه ورود بانوان به ورزشگاه ها هموار شود اما هر بار تحت …

سیلاب اشک در اردبیل!

تماشاگران امروز: یک اتفاق بی سابقه که می تواند پلی باشد برای رسیدن به روزهای بهتر.خیلی ها در تهران جنگیدند،خیلی ها ریش گرو گذاشتند و خیلی ها حتی کتک خوردند تا راه ورود بانوان به ورزشگاه ها هموار شود اما هر بار تحت …

(image)
سیلاب اشک در اردبیل!

About