Home » اخبار ورزشی زنان » راز زنده ماندن خدمه هواپیمای چاپه کوئنزه

راز زنده ماندن خدمه هواپیمای چاپه کوئنزه

راز زنده ماندن خدمه هواپیمای چاپه کوئنزه
یکی از خدمه پرواز هواپیما چاپه کوئنزه که توانسته بود از سقوط هواپیما جان سالم به در ببرد درباره اینکه چطور پس از سقوط هواپیما زنده مانده صحبت کرد.

راز زنده ماندن خدمه هواپیمای چاپه کوئنزه

یکی از خدمه پرواز هواپیما چاپه کوئنزه که توانسته بود از سقوط هواپیما جان سالم به در ببرد درباره اینکه چطور پس از سقوط هواپیما زنده مانده صحبت کرد.
راز زنده ماندن خدمه هواپیمای چاپه کوئنزه

About