Home » باشگاه خبر ورزشی » خرمگاه: از جایی خوردیم که پیش بینی کرده بودیم 

خرمگاه: از جایی خوردیم که پیش بینی کرده بودیم 

خرمگاه: از جایی خوردیم که پیش بینی کرده بودیم 
مربی استقلال بی توجهی به توصیه های تاکتیکی کادر فنی را عامل شکست آبی ها می داند. 

خرمگاه: از جایی خوردیم که پیش بینی کرده بودیم 

مربی استقلال بی توجهی به توصیه های تاکتیکی کادر فنی را عامل شکست آبی ها می داند. 
خرمگاه: از جایی خوردیم که پیش بینی کرده بودیم 

About