Home » باشگاه خبر ورزشی » توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شد

توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شد

توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شد
محرومیتی که کمیته استیناف فیفا برای رئیس پیشین این سازمان در نظر گرفته بود به قوت خود باقی ماند.

توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شد

محرومیتی که کمیته استیناف فیفا برای رئیس پیشین این سازمان در نظر گرفته بود به قوت خود باقی ماند.
توسط دادگاه CAS/ محرومیت 6 ساله سپ بلاتر تایید شد

About