Home » باشگاه خبر ورزشی » با موسی و شجاع هم ممکن بود ببازیم؛ / بصیرت: شرایط پرسپولیس فصل قبل را داریم

با موسی و شجاع هم ممکن بود ببازیم؛ / بصیرت: شرایط پرسپولیس فصل قبل را داریم

با موسی و شجاع هم ممکن بود ببازیم؛ / بصیرت: شرایط پرسپولیس فصل قبل را داریم
مربی تیم سپاهان می گوید که سپاهان در گلزنی مشکل دارد و نمی توان این موضوع را کتمان کرد.

با موسی و شجاع هم ممکن بود ببازیم؛ / بصیرت: شرایط پرسپولیس فصل قبل را داریم

مربی تیم سپاهان می گوید که سپاهان در گلزنی مشکل دارد و نمی توان این موضوع را کتمان کرد.
با موسی و شجاع هم ممکن بود ببازیم؛ / بصیرت: شرایط پرسپولیس فصل قبل را داریم

About