Home » باشگاه خبر ورزشی » افشاگری و اتهام به منصوریان: از پول زیر میزی تا حق خوری آقای سرمربی!

افشاگری و اتهام به منصوریان: از پول زیر میزی تا حق خوری آقای سرمربی!

افشاگری و اتهام به منصوریان: از پول زیر میزی تا حق خوری آقای سرمربی!

خارج کردن نام هرایر مگویان انتقادات تندی را به همراه داشته و البته اتهاماتی نیز به سرمربی این تیم مرتبط کرده است.

افشاگری و اتهام به منصوریان: از پول زیر میزی تا حق خوری آقای سرمربی!

خارج کردن نام هرایر مگویان انتقادات تندی را به همراه داشته و البته اتهاماتی نیز به سرمربی این تیم مرتبط کرده است.

(image)
افشاگری و اتهام به منصوریان: از پول زیر میزی تا حق خوری آقای سرمربی!

About