Home » باشگاه خبر ورزشی » گزینه های جانشینی خادم/حیدری کنارکشید،صندلی رسول پیشکش برادر؟

گزینه های جانشینی خادم/حیدری کنارکشید،صندلی رسول پیشکش برادر؟

گزینه های جانشینی خادم/حیدری کنارکشید،صندلی رسول پیشکش برادر؟

رسول خادم توسط سلطانی فر و داورزنی به جلسه مشترکی دعوت شده و این دعوت را رد کرده است. در صورتی که این جلسه مشترک تا چند روز آینده برگزار نشود و وزارتخانه از جدیت تصمیم خادم اطمینان حاصل کند، با استعفا موافقت خواهد شد

گزینه های جانشینی خادم/حیدری کنارکشید،صندلی رسول پیشکش برادر؟

رسول خادم توسط سلطانی فر و داورزنی به جلسه مشترکی دعوت شده و این دعوت را رد کرده است. در صورتی که این جلسه مشترک تا چند روز آینده برگزار نشود و وزارتخانه از جدیت تصمیم خادم اطمینان حاصل کند، با استعفا موافقت خواهد شد

گزینه های جانشینی خادم/حیدری کنارکشید،صندلی رسول پیشکش برادر؟

About