Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی پرگل غیرت با درخشش طیبی

پیروزی پرگل غیرت با درخشش طیبی

پیروزی پرگل غیرت با درخشش طیبی
تیم فوتسال غیرت قراقستان در هفته اول لیگ این کشور به پیروزی پرگل دست یافت.

پیروزی پرگل غیرت با درخشش طیبی

تیم فوتسال غیرت قراقستان در هفته اول لیگ این کشور به پیروزی پرگل دست یافت.
پیروزی پرگل غیرت با درخشش طیبی

About