Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیس دریکقدمی سود 5/5 میلیاردی از فروش طارمی!

پرسپولیس دریکقدمی سود 5/5 میلیاردی از فروش طارمی!

پرسپولیس دریکقدمی سود 5/5 میلیاردی از فروش طارمی!

اطلاع داشتن از جزئیات قرارداد طارمی با باشگاه الغرافه قطر می تواند باعث برطرف شدن ابهامات شود و قضاوت بهتری در این خصوص داشت.

پرسپولیس دریکقدمی سود 5/5 میلیاردی از فروش طارمی!

اطلاع داشتن از جزئیات قرارداد طارمی با باشگاه الغرافه قطر می تواند باعث برطرف شدن ابهامات شود و قضاوت بهتری در این خصوص داشت.

(image)
پرسپولیس دریکقدمی سود 5/5 میلیاردی از فروش طارمی!

About