Home » باشگاه خبر ورزشی » وقتی صمد نامی تمام رشته های دیپلماسی ورزش ایران را پرپر کرد!

وقتی صمد نامی تمام رشته های دیپلماسی ورزش ایران را پرپر کرد!

وقتی صمد نامی تمام رشته های دیپلماسی ورزش ایران را پرپر کرد!

ماجرای شکایت مرفاوی از استقلال به ای اف سی، آب یخی بود بر 40روز تلاش شبانه روزی دیپلماسی ورزش ایران.

وقتی صمد نامی تمام رشته های دیپلماسی ورزش ایران را پرپر کرد!

ماجرای شکایت مرفاوی از استقلال به ای اف سی، آب یخی بود بر 40روز تلاش شبانه روزی دیپلماسی ورزش ایران.

(image)
وقتی صمد نامی تمام رشته های دیپلماسی ورزش ایران را پرپر کرد!

About