Home » باشگاه خبر ورزشی » واکنش عجیب هواداران استقلال در روز برد پرگل آبی ها

واکنش عجیب هواداران استقلال در روز برد پرگل آبی ها

واکنش عجیب هواداران استقلال در روز برد پرگل آبی ها

هواداران استقلال در روزی که این تیم به بردی پرگل دست یافت، واکنشی از خود نشان دادند که عجیب و تا حدودی شائبه برانگیز بود.

واکنش عجیب هواداران استقلال در روز برد پرگل آبی ها

هواداران استقلال در روزی که این تیم به بردی پرگل دست یافت، واکنشی از خود نشان دادند که عجیب و تا حدودی شائبه برانگیز بود.

(image)
واکنش عجیب هواداران استقلال در روز برد پرگل آبی ها

About