Home » باشگاه خبر ورزشی » هواداران اولین بازی قدوس را خاطرانگیز کردند

هواداران اولین بازی قدوس را خاطرانگیز کردند

هواداران اولین بازی قدوس را خاطرانگیز کردند

بازیکن جدید تیم ملی در جریان دیدار ایران و توگو بارها از سوی تماشاگران ایرانی مورد تشویق قرار گرفت.

هواداران اولین بازی قدوس را خاطرانگیز کردند

بازیکن جدید تیم ملی در جریان دیدار ایران و توگو بارها از سوی تماشاگران ایرانی مورد تشویق قرار گرفت.

(image)
هواداران اولین بازی قدوس را خاطرانگیز کردند

About