Home » باشگاه خبر ورزشی » همراه مهدی قائدی در تصادف درگذشت

همراه مهدی قائدی در تصادف درگذشت

همراه مهدی قائدی در تصادف درگذشت

طحال بازیکن تیم استقلال تخلیه شد. به گزارش ایسنا، مهدی قائدی که بعد از تصادف سنگین، کبد خود را عمل کرده بود و گفته می شد دچار خونریزی در طحال هم بوده …

همراه مهدی قائدی در تصادف درگذشت

طحال بازیکن تیم استقلال تخلیه شد. به گزارش ایسنا، مهدی قائدی که بعد از تصادف سنگین، کبد خود را عمل کرده بود و گفته می شد دچار خونریزی در طحال هم بوده …

(image)
همراه مهدی قائدی در تصادف درگذشت

About