Home » باشگاه خبر ورزشی » نیکبخت: قائدی من را الگوی خودش نکند!

نیکبخت: قائدی من را الگوی خودش نکند!

نیکبخت: قائدی من را الگوی خودش نکند!

خبرورزشی: رک و صریح با علیرضا نیکبخت ؛ بدون هیچ حرف اضافه ای. از این شروع کردیم که چرا از فوتبال دور است و سفره دلش باز شد. نیکبخت از این هراس ندارد که بگوید اشتباه کرده ؛ چیزی که خیلی ها از آن ترس دارند …

نیکبخت: قائدی من را الگوی خودش نکند!

خبرورزشی: رک و صریح با علیرضا نیکبخت ؛ بدون هیچ حرف اضافه ای. از این شروع کردیم که چرا از فوتبال دور است و سفره دلش باز شد. نیکبخت از این هراس ندارد که بگوید اشتباه کرده ؛ چیزی که خیلی ها از آن ترس دارند …

(image)
نیکبخت: قائدی من را الگوی خودش نکند!

About