Home » اخبار ورزشی زنان » نخستین قهرمانی وزنه برداری ایران درتاریخ مسابقات جهانی

نخستین قهرمانی وزنه برداری ایران درتاریخ مسابقات جهانی

نخستین قهرمانی وزنه برداری ایران درتاریخ مسابقات جهانی

ایران با حساب امتیازهای سلیمی و علی حسینی به عنوان قهرمانی جهان رسید و بالاتر از کره جنوبی برای نخستین بار این عنوان ارزشمند را بدست آورد. غیبت هشت کشور بدلیل محرومیت های ناشی از دوپینگ، کار ایران را آسان تر کرده بود.

نخستین قهرمانی وزنه برداری ایران درتاریخ مسابقات جهانی

ایران با حساب امتیازهای سلیمی و علی حسینی به عنوان قهرمانی جهان رسید و بالاتر از کره جنوبی برای نخستین بار این عنوان ارزشمند را بدست آورد. غیبت هشت کشور بدلیل محرومیت های ناشی از دوپینگ، کار ایران را آسان تر کرده بود.

(image)
نخستین قهرمانی وزنه برداری ایران درتاریخ مسابقات جهانی

About