Home » باشگاه خبر ورزشی » نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد

نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد

نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد

ابراهیمی وکیل طارمی، حسین هدایتی و نماینده اش بخاطر پرداخت میلیاردی بابات فسخ قرارداد با ترک ها، طاهری مدیرعامل پرسپولیس …

نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد

ابراهیمی وکیل طارمی، حسین هدایتی و نماینده اش بخاطر پرداخت میلیاردی بابات فسخ قرارداد با ترک ها، طاهری مدیرعامل پرسپولیس …

(image)
نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد

About