Home » باشگاه خبر ورزشی » موشکافی طعنه پیامکی کی روش به علی کریمی

موشکافی طعنه پیامکی کی روش به علی کریمی

موشکافی طعنه پیامکی کی روش به علی کریمی

ورزش سه: شب گذشته در برنامه نود علی کریمی به مناظره ای تاریخی با محمدرضا ساکت پرداخت و انتقاداتی را که مدتها در فضای مجازی و دورادور انجام داده بود، این بار به صورت رودررو مطرح کرد. …

موشکافی طعنه پیامکی کی روش به علی کریمی

ورزش سه: شب گذشته در برنامه نود علی کریمی به مناظره ای تاریخی با محمدرضا ساکت پرداخت و انتقاداتی را که مدتها در فضای مجازی و دورادور انجام داده بود، این بار به صورت رودررو مطرح کرد. …

(image)
موشکافی طعنه پیامکی کی روش به علی کریمی

About