Home » باشگاه خبر ورزشی » مقایسه دورانِ منصوریان و پسا منصوریان

مقایسه دورانِ منصوریان و پسا منصوریان

مقایسه دورانِ منصوریان و پسا منصوریان

وب سایت نود: عمر مربیگری علیرضا منصوریان در لیگ هفدهم بیش از 7 هفته طول نکشید و پس از تساوی با ذوب آهن مجبور به استعفا شد.اکنون از آن بازی 7 هفته گذشته و فرصت مناسبی است که عملکرد استقلال در این دو مقطع مقایسه شود. …

مقایسه دورانِ منصوریان و پسا منصوریان

وب سایت نود: عمر مربیگری علیرضا منصوریان در لیگ هفدهم بیش از 7 هفته طول نکشید و پس از تساوی با ذوب آهن مجبور به استعفا شد.اکنون از آن بازی 7 هفته گذشته و فرصت مناسبی است که عملکرد استقلال در این دو مقطع مقایسه شود. …

مقایسه دورانِ منصوریان و پسا منصوریان

About