Home » خبر ورزشی امروز » مصدومیت احمدزاده و پیغام برانکو به مسلمان در تمرین امروز پرسپولیس

مصدومیت احمدزاده و پیغام برانکو به مسلمان در تمرین امروز پرسپولیس

مصدومیت احمدزاده و پیغام برانکو به مسلمان در تمرین امروز پرسپولیس

تمرین امروز (یکشنبه) پرسپولیس در غیاب ملی پوشان برگزار شد و حواشی به همراه داشت.

مصدومیت احمدزاده و پیغام برانکو به مسلمان در تمرین امروز پرسپولیس

تمرین امروز (یکشنبه) پرسپولیس در غیاب ملی پوشان برگزار شد و حواشی به همراه داشت.

(image)
مصدومیت احمدزاده و پیغام برانکو به مسلمان در تمرین امروز پرسپولیس

About