Home » باشگاه خبر ورزشی » طارمی رسمابه دروغ وسندسازی خودش ومدیرسابق پرسپولیس اعتراف کرد

طارمی رسمابه دروغ وسندسازی خودش ومدیرسابق پرسپولیس اعتراف کرد

طارمی رسمابه دروغ وسندسازی خودش ومدیرسابق پرسپولیس اعتراف کرد

تنها چهارماه پس از محرومیت طارمی از سوی فیفا وقت لازم بود تا این بازیکن رسما اعتراف کند با همدستی طاهری به فیفا دروغ گفته است! …

طارمی رسمابه دروغ وسندسازی خودش ومدیرسابق پرسپولیس اعتراف کرد

تنها چهارماه پس از محرومیت طارمی از سوی فیفا وقت لازم بود تا این بازیکن رسما اعتراف کند با همدستی طاهری به فیفا دروغ گفته است! …

(image)
طارمی رسمابه دروغ وسندسازی خودش ومدیرسابق پرسپولیس اعتراف کرد

About