Home » باشگاه خبر ورزشی » ضعف دیپلماسی ورزش کشور در پرونده کشتی

ضعف دیپلماسی ورزش کشور در پرونده کشتی

ضعف دیپلماسی ورزش کشور در پرونده کشتی

خطر تعلیق در حالی کشتی ایران را گرفتار کرده که دیپلماسی ورزش و سومدیریت در روابط بین الملل مثل همیشه کاری از پیش نبرده است.

ضعف دیپلماسی ورزش کشور در پرونده کشتی

خطر تعلیق در حالی کشتی ایران را گرفتار کرده که دیپلماسی ورزش و سومدیریت در روابط بین الملل مثل همیشه کاری از پیش نبرده است.

(image)
ضعف دیپلماسی ورزش کشور در پرونده کشتی

About