Home » باشگاه خبر ورزشی » شیرینی خوش خبر برای پرسپولیسی ها!

شیرینی خوش خبر برای پرسپولیسی ها!

شیرینی خوش خبر برای پرسپولیسی ها!

محمد شیرینی معاون باشگاه پرسپولیس در دوران رویانیان کلی سند علیه بازیکنان طلبکار قرمزها رو کرده است.

شیرینی خوش خبر برای پرسپولیسی ها!

محمد شیرینی معاون باشگاه پرسپولیس در دوران رویانیان کلی سند علیه بازیکنان طلبکار قرمزها رو کرده است.

(image)
شیرینی خوش خبر برای پرسپولیسی ها!

About