Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست اوستنده در اولین بازی فصل با اشتباه فاحش رضاییان

شکست اوستنده در اولین بازی فصل با اشتباه فاحش رضاییان

شکست اوستنده در اولین بازی فصل با اشتباه فاحش رضاییان

اوستنده در حضور بازیکن ایرانی خود اولین شکست فصل را تجربه کرد.

شکست اوستنده در اولین بازی فصل با اشتباه فاحش رضاییان

اوستنده در حضور بازیکن ایرانی خود اولین شکست فصل را تجربه کرد.

(image)
شکست اوستنده در اولین بازی فصل با اشتباه فاحش رضاییان

About