Home » عکس های ورزشی » سنگ تمام الغرافه برای طارمی در حضور یک مهمان ویژه(عکس)

سنگ تمام الغرافه برای طارمی در حضور یک مهمان ویژه(عکس)

سنگ تمام الغرافه برای طارمی در حضور یک مهمان ویژه(عکس)

نشست خبری و معارفه مهدی طارمی از دقایقی دیگر در هتل گرندحیات آغاز خواهد شد.

سنگ تمام الغرافه برای طارمی در حضور یک مهمان ویژه(عکس)

نشست خبری و معارفه مهدی طارمی از دقایقی دیگر در هتل گرندحیات آغاز خواهد شد.

(image)
سنگ تمام الغرافه برای طارمی در حضور یک مهمان ویژه(عکس)

About