Home » باشگاه خبر ورزشی » سلیمی: جلود همه را در آغوش گرفت جز من

سلیمی: جلود همه را در آغوش گرفت جز من

سلیمی: جلود همه را در آغوش گرفت جز من

بهداد سلیمی گفت: هنگام زدن وزنه و نگاه کردن به میله قصد بی احترامی یا کری خوانی نداشتم و فقط شادی ام را نشان دادم. …

سلیمی: جلود همه را در آغوش گرفت جز من

بهداد سلیمی گفت: هنگام زدن وزنه و نگاه کردن به میله قصد بی احترامی یا کری خوانی نداشتم و فقط شادی ام را نشان دادم. …

(image)
سلیمی: جلود همه را در آغوش گرفت جز من

About