Home » باشگاه خبر ورزشی » دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟

دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟

دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟
تصور این موضوع که بسیاری از ورزشکاران مانند آدام گمیلی، ریو را نا امید و ناراحت ترک می کنند، بسیار دشوار است.

دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟

تصور این موضوع که بسیاری از ورزشکاران مانند آدام گمیلی، ریو را نا امید و ناراحت ترک می کنند، بسیار دشوار است.
دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟

طاووس موزیک

About