Home » باشگاه خبر ورزشی » در بازی ایران دانمارک دو پرچم روی صورتم داشتم؛/ گفتگو با دنیل نوروزی پیش از ترک ایران

در بازی ایران دانمارک دو پرچم روی صورتم داشتم؛/ گفتگو با دنیل نوروزی پیش از ترک ایران

در بازی ایران دانمارک دو پرچم روی صورتم داشتم؛/ گفتگو با دنیل نوروزی پیش از ترک ایران
دنیل نوروزی بازیکن دوملیتی دانمارکی – ایرانی بعد از چند ماه حضور در ایران و تمرین با تیم سپاهان سرانجام به خاطر مشکل سربازی مجبور به ترک ایران شد.

در بازی ایران دانمارک دو پرچم روی صورتم داشتم؛/ گفتگو با دنیل نوروزی پیش از ترک ایران

دنیل نوروزی بازیکن دوملیتی دانمارکی – ایرانی بعد از چند ماه حضور در ایران و تمرین با تیم سپاهان سرانجام به خاطر مشکل سربازی مجبور به ترک ایران شد.
در بازی ایران دانمارک دو پرچم روی صورتم داشتم؛/ گفتگو با دنیل نوروزی پیش از ترک ایران

About