Home » باشگاه خبر ورزشی » دروازه بان هایی که نامشان در تاریخ جاودانه شد

دروازه بان هایی که نامشان در تاریخ جاودانه شد

دروازه بان هایی که نامشان در تاریخ جاودانه شد

جهان فوتبال تنها چند دروازه بان خاص دارد که توانستند نام خود را در این پست ماندگار کنند.

دروازه بان هایی که نامشان در تاریخ جاودانه شد

جهان فوتبال تنها چند دروازه بان خاص دارد که توانستند نام خود را در این پست ماندگار کنند.

(image)
دروازه بان هایی که نامشان در تاریخ جاودانه شد

About