Home » باشگاه خبر ورزشی » درخواست علی کریمی و محدودیت سپیدرود

درخواست علی کریمی و محدودیت سپیدرود

درخواست علی کریمی و محدودیت سپیدرود

علی کریمی پیش از آن که به پیشنهاد مالک تیم سپیدرود پاسخ مثبت دهد برای او شروطی قرار داده بود که گویا این شروط مورد قبول تن زاده قرار گرفته بود.

درخواست علی کریمی و محدودیت سپیدرود

علی کریمی پیش از آن که به پیشنهاد مالک تیم سپیدرود پاسخ مثبت دهد برای او شروطی قرار داده بود که گویا این شروط مورد قبول تن زاده قرار گرفته بود.

(image)
درخواست علی کریمی و محدودیت سپیدرود

About