Home » باشگاه خبر ورزشی » خداحافظی‌استیونس‌بامربیگری‌به‌دلیل‌ناراحتی‌قلبی

خداحافظی‌استیونس‌بامربیگری‌به‌دلیل‌ناراحتی‌قلبی

هوب استیونس، سرمربی هلندی هوفنهایم، عصر امروز و موقعی که در یک نشست خبری حاضر شد، اشک در چشمانش حلقه زده بود.

world press news

استخدام ایران

About