Home » باشگاه خبر ورزشی » حسین حسینی در نود: هواداران خواستند به برنامه شما نیایم! گلر استقلال از خاطراتش و پیشنهاد پرسپولیس می گوید

حسین حسینی در نود: هواداران خواستند به برنامه شما نیایم! گلر استقلال از خاطراتش و پیشنهاد پرسپولیس می گوید

حسین حسینی در نود: هواداران خواستند به برنامه شما نیایم! گلر استقلال از خاطراتش و پیشنهاد پرسپولیس می گوید

سید حسین حسینی، دروازه بان اول این روزهای استقلال میهمان برنامه نود بود.

حسین حسینی در نود: هواداران خواستند به برنامه شما نیایم! گلر استقلال از خاطراتش و پیشنهاد پرسپولیس می گوید

سید حسین حسینی، دروازه بان اول این روزهای استقلال میهمان برنامه نود بود.

(image)
حسین حسینی در نود: هواداران خواستند به برنامه شما نیایم! گلر استقلال از خاطراتش و پیشنهاد پرسپولیس می گوید

About