Home » عکس های ورزشی » حسرت طلاهایی که در ریو جا ماند (عکس)

حسرت طلاهایی که در ریو جا ماند (عکس)

حسرت طلاهایی که در ریو جا ماند (عکس)
4 تکواندوکار ایرانی از ریو بازگشتند که یک برنز نتیجه کار آنها بود، تکواندو یکی از پرامیدترین کاروان های اعزامی به المپیک بود اما تنها مدال آوران آن کیمیا علیزاده شد.

حسرت طلاهایی که در ریو جا ماند (عکس)

4 تکواندوکار ایرانی از ریو بازگشتند که یک برنز نتیجه کار آنها بود، تکواندو یکی از پرامیدترین کاروان های اعزامی به المپیک بود اما تنها مدال آوران آن کیمیا علیزاده شد.
حسرت طلاهایی که در ریو جا ماند (عکس)

باشگاه خبری ورزشی

About