Home » اخبار فوتبال » تغییر موضع فدراسیون فوتبال درباره جپاروف!

تغییر موضع فدراسیون فوتبال درباره جپاروف!

تغییر موضع فدراسیون فوتبال درباره جپاروف!

سایت فدراسیون فوتبال حکم صادر شده درباره سرور جپاروف را تغییر داد و دیگر خبری از محرومیت30 روزه نیست!

تغییر موضع فدراسیون فوتبال درباره جپاروف!

سایت فدراسیون فوتبال حکم صادر شده درباره سرور جپاروف را تغییر داد و دیگر خبری از محرومیت30 روزه نیست!

(image)
تغییر موضع فدراسیون فوتبال درباره جپاروف!

About