Home » باشگاه خبر ورزشی » تبرئه مجتبی جباری و درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد

تبرئه مجتبی جباری و درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد

تبرئه مجتبی جباری و درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد

کوروش تشت زر بازیکن اسبق استقلال یادداشتی درباره وضعیت این روزهای این تیم نوشته است.

تبرئه مجتبی جباری و درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد

کوروش تشت زر بازیکن اسبق استقلال یادداشتی درباره وضعیت این روزهای این تیم نوشته است.

(image)
تبرئه مجتبی جباری و درس بزرگی که شفر به مربیان ایرانی داد

About