Home » باشگاه خبر ورزشی » اطمینان آرسنال به خرید مدافع تیم ملی آلمان

اطمینان آرسنال به خرید مدافع تیم ملی آلمان

اطمینان آرسنال به خرید مدافع تیم ملی آلمان
سایت گل ادعا کرد که مذاکرات بین آرسنال و والنسیا برای انتقال شکودران مصطفی ادامه دارد و توپچی ها مطمئن هستند که می توانند این مدافع ملی پوش آلمانی را به خدمت بگیرند.

اطمینان آرسنال به خرید مدافع تیم ملی آلمان

سایت گل ادعا کرد که مذاکرات بین آرسنال و والنسیا برای انتقال شکودران مصطفی ادامه دارد و توپچی ها مطمئن هستند که می توانند این مدافع ملی پوش آلمانی را به خدمت بگیرند.
اطمینان آرسنال به خرید مدافع تیم ملی آلمان

کانون نماز

About