Home » باشگاه خبر ورزشی » آغاز کار کیانوش رستمی در قهرمانی جهان با نقره یک ضرب

آغاز کار کیانوش رستمی در قهرمانی جهان با نقره یک ضرب

آغاز کار کیانوش رستمی در قهرمانی جهان با نقره یک ضرب

کیانوش رستمی در پایان حرکت یک ضرب وزنه برداری قهرمانی جهان مدال نقره گرفت.

آغاز کار کیانوش رستمی در قهرمانی جهان با نقره یک ضرب

کیانوش رستمی در پایان حرکت یک ضرب وزنه برداری قهرمانی جهان مدال نقره گرفت.

آغاز کار کیانوش رستمی در قهرمانی جهان با نقره یک ضرب

About