Home » باشگاه خبر ورزشی » آب پاکی AFC روی دست طلبکاران داخلی

آب پاکی AFC روی دست طلبکاران داخلی

آب پاکی AFC روی دست طلبکاران داخلی

ایسنا: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون درخصوص مکاتبات طلبکاران باشگاهها اعلام کرد در حال حاضر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون …

آب پاکی AFC روی دست طلبکاران داخلی

ایسنا: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون درخصوص مکاتبات طلبکاران باشگاهها اعلام کرد در حال حاضر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون …

(image)
آب پاکی AFC روی دست طلبکاران داخلی

About