تلفن سایت

لیست کارگران مجموعه گچ کار

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
نامتلفنشرح خدماتمدرک تحصیلی/کاریسوابقشهر
میرشاهی09122749729گچ کارشاهرود
علی رمضانیان09191745327گچ کار ساختمان6 سال سابقه کار در شاهرودشاهرود
باقریان 09125736168گچ کار15سالشاهرود