تلفن سایت

لیست کارگران مجموعه کارگران ساده ساختمانی

نمایش 1-5 از 5 نتیجه
نامتلفنشرح خدماتمدرک تحصیلی/کاریسوابقشهر
گیلکی09191754925کارگر سادهشاهرود
اسماعیلی09195449524کارگر سادهشاهرود
طباطبایی09193750548کارگر سادهشاهرود
عباس09191741522کارگر سادهشاهرود
نقی یزدانی09301633631کارگر سادهشاهرود